Издателство "Фльорир"

Резюме
За автора
Съдържание
Коментирай

Share |

Четете в Google Books

Фльорир > Книги > Монография > Мениджмънт на стреса в медицината

МЕНИДЖМЪНТ НА СТРЕСА В МЕДИЦИНАТА

Монография

Мениджмънт на стреса в медицината
Детайли Жанр: Монография
Издател: Издателство "Фльорир", София
Автор:
Рецензент: проф. д-р Маргарета Мутафова, д.м.н.
Художник: Ишхан Нигохосян
Формат: 108х84/32
Печатни коли: 10,5 (168 стр.)
Тираж: 300
Излязла от печат:
ISBN: 978-954-410-029-2

Цена Корична цена: 6,00 лв.


За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com и на e-mail elia_kg@abv.bg.

Резюме В настоящата книга са разгледани най-често срещаните психични проблеми при студентите по медицина и лекарите. Дадени са и различни подходи, които могат да се използват за мениджмънт на стреса. Четивото би било интересно и полезно за настоящи и бъдещи студенти по медицина, за специализанти и за лекари. Всеки би могъл да се сблъска с описаните проблеми на някакъв етап от обучението или кариерата си. Психичното здраве на медиците е пренебрегвана тема в медицинските университети в нашата страна. За подобряване на качеството им на живот студентите по медицина и лекарите трябва да бъдат информирани относно рисковете за психичното им благополучие и да знаят как да адресират наличните проблеми. Благополучието на студентите е предшественик на доброто психично здраве при лекарите, което е необходимо за поддържането на медицинския професионализъм и полагането на качествени грижи за пациентите. Малко от медиците са наясно, че честотата на самоубийствата при лекарите надвишава два пъти тази в общата популация. Програмите за тренинг на лекари трябва да имат за приоритет повишаване на информираността им за различни проблеми в областта на психичното им здраве.


Съдържание

Въведение
Предговор
1. Стресът в медицинския университет
1.1. Специфични стресови фактори в началните години на обучение
Напрежение след лични житейски събития
Напрежение от недостиг на време
Напрежение при страх от провал
1.2. Специфични стресови фактори в клиничните години на обучение
Злоупотреба със студенти по медицина
Сблъскване със смъртта и човешкото страдание
1.3. Равнища на стрес
1.4. Справяне с преходите
Библиография
2. Предсказване на успеха в медицинския университет. Личностови особености на студентите по медицина и на лекарите
2.1. Желани и нежелани личностови характеристики за студенти по медицина и лекари
2.2. Влияние на медицинския университет върху личността
Библиография
3. Психично здраве на медиците
3.1. Депресия при студентите по медицина и лекарите
3.2. Раненият лечител. Самоубийство при лекарите
3.3. Проучване на стреса и депресията при студенти по медицина в МУ – София
Библиография
4. Злоупотреба със субстанции при лекари и студенти по медицина
Идентифициране на лекар с проблем на злоупотреба със субстанции
Лечение на злоупотребата със субстанции при лекари
Библиография
5. Синдром на медицинския университет
Библиография
6. Лекарските бракове
6.1. Източници на проблеми в лекарските бракове
Ползи от брака
6.2. Стратегии за подобряване на взаимоотношенията в лекарските бракове и превенция на проблемите
Съвети как да запазите брака си с лекар
Библиография
7. Сексуални проблеми на студентите по медицина
Заключения
Библиография
8. Благополучие на студентите по медицина и лекарите. Мениджмънт на стреса
8.1. Фактори на изчерпване на възможностите за справяне
Стрес
Вътрешен конфликт
Изисквания към времето и енергията на студента
8.2. Фактори, подпомагащи справянето на студентите и лекарите
Психосоциална подкрепа и социална активност
Наставничество
Интелектуално стимулиране
Динамична природа на способността за справяне
Типични сценарии на изчерпани възможности за справяне
8.3. Подходи за мениджмънт на стреса
Разграничаване на нормално от клинично състояние
8.4. Програми за мениджмънт на стреса
8.5. Лекарят като пациент
Библиография
9. Менторството в медицинския университет
Инструкции за провеждане на успешно менторство
Библиография
Заключение
Conclusion
Литература


blog comments powered by Disqus
Фльорир > Книги > Монография > Мениджмънт на стреса в медицината

© Copyright Fliorir 2014. All rights reserved.