Издателство "Фльорир"

Анотация

За автора

Въведение

Четете в Google Books

Търсене в книгата:


Фльорир > Книги > Разни > CASE технологии

CASE ТЕХНОЛОГИИ

Computer-aided Software Engineering Technologies, монография

CASE ТЕХНОЛОГИИ
Детайли Жанр: Монография, учебник по бизнес информатика
Издател: Издателство "Фльорир"
Автор: Ваня Лазарова
Редактор: Красимир Георгиев
Формат: 108х84/32 (13х20 см.)
Тираж: 300
Печатни коли: 4 (64 стр.)
Излязла от печат: 15.01.2009 г.
ISBN: 978-954-410-004-9

Цена Корична цена: 5,00 лв.
Борсова цена: 3,50 лв.

За поръчки Поръчки могат да се направят на e-mail office@fliorir.com . За повече информация виж "Контакти".

Анотация Учебникът “CASE технологии” е предназначен за студентите от специалност “Бизнес информатика”, които изучават дисциплината Кейс технологии (Computer-aided software engineering Technologies) в рамките на бакалавърския курс на обучение в УНСС. Учебникът може да се ползва също така и от студенти от други специалности, които се интересуват от тази специфична проблематика.

За автора Ваня Лазарова е преподавател в УНСС в София от 1995 г. Защитила е докторска дисертация, има издадени много учебници, учебни помагала и научни статии.

Въведение

***
Настоящият учебник разглежда различните кейс технологии (CASE Technologies), предназначени за автоматизирано изграждане на информационни системи.
В целия учебник е използвано английското наименование CASE, тъй като то е придобило известност сред информатиците и се използва, обикновено без да се превежда на български.
Особено внимание в учебника е обърнато на езика UML като основно технологично средство за автоматизирано програмиране.
В глава 1 е дадено определение на CASE технологиите и са обсъдени предимствата и недостатъците на използването на UML за автоматизирано програмиране чрез CASE инструментите.
В глава 2 е разгледана класификацията на типовете диаграми, които се дефинират в UML. Разграничават се два основни класа диаграми: структурни диаграми и функционални диаграми.
В глави 3, 4 и 5 е направен обзор на типовете диаграми, включени в тези два класа. За всеки тип диаграми е разгледано тяхното предназначение и са илюстрирани с примери. По-подробна информация за типовете диаграми може да бъде намерена онлайн в сайтовете, посочени в приложение 1.
В глава 6 е обсъдено приложението на UML за проектиране на информационни системи. Разгледани са предимствата и недостатъците на UML диаграмите в сравнение с описателните начини за документиране на програмните системи.
Накрая в глава 7 е направено кратко обобщение на изложеното в учебника.


Фльорир > Книги > Разни > CASE технологии

© Copyright Fliorir 2008. All rights reserved.